• No products in the cart.

algemene voorwaarden vintage aan de maas

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Groenemorgen, handelend onder de naam Vintage aan de Maas, hierna te noemen Vintage aan de Maas of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.


Definities:
Vintage aan de Maas: Meubels, kleding, vinyl, art en de lekkerste foodkramen
Het terrein: Het terrein waar de Vintage aan de Maas plaatsvindt.


Aanmelding:

 • Deelname aan de Vintage aan de Maas geschiedt uitsluitend op uitnodiging.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers per markt te selecteren.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren die zonder toestemming of uitnodiging boeken.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied en bevestiging is verkregen.
 • In de webshop tijdens het boeken kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien de deelnemer zich voor meerdere Vintage aan de Maas edities inschrijft, bekijkt de organisatie per markt of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft geen recht op deelname.


Annulering:

 • Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
 • Annuleren is gratis tot zeven werkdagen voor aanvang van de Vintage aan de Maas.
 • Annulering later dan zeven werkdagen voor aanvang van de Vintage aan de Maas: 100% van de boekingswaarde.


Betaling:

 • Betaling geschiedt uitsluitend via de webshop van de organisatie.
 • Na akkoord van de organisatie, mag er een kraam worden gedeeld. Het aanbrengen van partners is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer evenals het verrekenen van de kosten.
 • Voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige Vintage aan de Maas tarief.
 • Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een kraam is een apart tarief voor een open plek beschikbaar.
 • De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.


Stroom:

 • De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar. Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.
 • Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom (aangegeven in watt) en eventuele betaling ervan.
 • Opgave van stroombenodigdheden dient een week voor aanvang van de markt schriftelijk te zijn doorgegeven aan de organisatie.


Aankomst en laden en lossen:

 • Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is.
 • Auto’s mogen alleen aan de rand van het voorplein van de locatie staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
 • Het terrein dient na aanvang/afsluiting van de markt vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd en ontvangen.
 • Voor aanvang van de markt ontvangt u van de organisatie een plattegrond met plekken.
 • Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw kraam gewezen. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.
 • Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren noch uw parkeerkosten te declareren.
 • Men dient voor laden en lossen stapvoets te rijden.


Tijdens het inrichten van de kraam:

 • Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
 • Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de Vintage aan de Maas wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd Vintage aan de Maas aanbod te behouden.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc. De organisatie adviseert herbruikbare materialen te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden, bijvoorbeeld door middel van naastplaatsing, zonder toestemming van de organisatie.


Gebruik van de kraam:

 • Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van de markt niet is verschenen dan vervalt de kraam aan de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag geruild worden maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.
 • De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.


Tijdens de Vintage aan de Maas:

 • Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de markt wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting) van de markt worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 • In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
 • Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en handdoekjes.
 • Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Verkoop van alcohol is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen, men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.
 • In het geval dat men in de binnenruimte een automobiel neerzet, mag de tank niet meer dan 1 liter diesel of benzine bevatten.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Vintage aan de Maas de kramen te ontruimen.
 • Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal 3,5 meter breed te zijn.


Na afloop van de Vintage aan de Maas:

 • Vanaf het eindtijdstip van de markt kunnen deelnemers het voorplein van de locatie weer bereiken om te laden.
 • Laat geen rommel achter. Neem je vuilnis mee naar huis. 
 • Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald.
 • Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de Vintage aan de Maas dienen de kramen leeg te zijn.


Overige:

 • De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de Vintage aan de Maas.
 • De organisatie spant zich in om overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Vintage aan de Maas. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • De deelnemer zelf is verantwoordelijk om voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per markt te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
 • Bij algehele afgelasting van de markt buiten onze macht, wegens onvoorziene omstandigheden en/of weersomstandigheden, ontvangt u 50% restitutie van het inschrijfgeld.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. 
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
You don't have permission to register
X